Informace o zpracování osobních údajů

Dovolte, abychom Vás informovali o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SCL, spol. s r.o., se sídlem Mikulčická 1131/2a, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 255 34 033, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31197, e-mail: holik@sclcz.cz.

Jaké dodržujeme zásady při zpracovávání Vašich osobních údajů?

Při zpracovávání Vašich osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy všechny zásady uvedené v článku 5 odst. 1 GDPR.

Zejména dbáme na to, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem, shromažďovány výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a aby bylo zpracování Vašich osobních údajů přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Podle GDPR musí být Vaše osobní údaje uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a proto Vaše osobní údaje nezpracováváme déle, než je nezbytné nutné.

V neposlední řadě musí být v souladu s GDPR osobní údaje zpracovávány takovým způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Tato technická a organizační opatření neustále sledujeme, a v případě nutnosti provádíme nezbytné kroky k tomu, abychom vyhověli podmínkám stanovených GDPR.

Jaký je zákonný důvod zpracovávání Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě některého z těchto zákonných důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 • zpracování je prováděno na základě uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu, pro který je stanoven právní základ uvedený v článku 3.

Jste-li spotřebitelem, zpracováváme v souvislosti s Vaší osobou pro účely plnění smlouvy tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu bydliště (příp. adresu pro doručování),
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • platební údaje.

Jste-li podnikatelem, zpracováváme v souvislosti s Vaší osobou pro účely plnění smlouvy tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu sídla (příp. adresu pro doručování),
 • identifikační číslo,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • platební údaje.

V případě návštěvy webu www.scllipa.cz zpracováváme Vaši IP adresu.

V případě vyplnění kontaktního formuláře na webu www.scllipa.cz zpracováváme Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo.

V případě Vaší návštěvy skladového centra Lípa na adrese Lípa 269, 763 11 Lípa zpracováváme Vaši podobu a obrazové informace o Vašem chování a jednání, příp. registrační značku Vašeho vozidla. O provozování kamerového systému jste informováni zřetelným nápisem umístěným před vjezdem do areálu.

Poskytnete-li nám osobní údaje na základě souhlasu, zpracováváme osobní údaje v tomto souhlasu výslovně uvedené.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně v informačním systému, tak manuálně prostřednictvím statutárního zástupce správce.

Upozorňujeme, že osobními údaji se ve smyslu článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, a nejedná se tedy o údaje o právnických osobách.

Jaký je účel zpracovávání Vašich osobních údajů?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především plnění uzavřené smlouvy či zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu www.scllipa.cz.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů v případě kamerového záznamu je ochrana majetku správce.
Vaše osobní údaje jsme Však oprávněni zpracovávat i za jiným účelem vyplývajícím z jednoho či více zákonných důvodů zpracování, zejména z důvodu splnění právní povinnosti na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu.

Za účelem plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání uzavřené smlouvy a po dobu trvání promlčecí lhůty u jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této lhůty Vaše osobní údaje zlikvidujeme, ledaže jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat na základě jiného zákonného důvodu uvedeného v článku 3, a to především z důvodu nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti stanovenou právním předpisem, která se na nás vztahuje.

V případě poskytnutí Vašich údajů prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu www.scllipa.cz zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho dotazu, nejdéle po dobu 7 dnů.

V případě kamerového záznamu zpracováváme Vaše osobní údaje nejdéle po dobu 48 hodin.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje můžeme předat ke zpracovávání třetí osobě (dále jen „zpracovatel“) výlučně na základě uzavřené smlouvy o zpracování v souladu s článkem 28 GDPR, ve které se zpracovatel, kterého za účelem zpracování Vašich osobních údajů využijeme, zejména zaváže zachovávat o Vašich osobních údajích mlčenlivost, a přijmout vhodná technická nebo organizační opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Dále mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám také tehdy, ukládá-li nám tuto povinnost právní předpis, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Dbáme na to, aby byly Vaše osobní údaje zabezpečeny před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu www.scllipa.cz, jsou uloženy na chráněných serverech poskytovatele webhostingu a zabezpečeny v našich informačních systémech dostatečně silným heslem, které je pravidelně měněno.

V případě osobních údajů uvedených na listinách jsou tyto chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob, jejich neoprávněným zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaká jsou Vaše práva dle GDPR?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup, tj. právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní zpracovávány a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím. Máte tak právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • právo na opravu, tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, je-li dán některý z těchto důvodů:
  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;
  vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • právo na omezení zpracování, tj. právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li dán některý z těchto důvodu:
  popíráte přesnost Vašich osobních údajů;
  zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a namísto výmazu Vašich osobních údajů požadujete jejich omezení;
  Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy jejich zpracování požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků;
  vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo na to, abyste získali Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu či na základě uzavření smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.
 • právo vznést námitku, pokud dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pakliže se domníváte, že je zpracováváním Vašich osobních údajů porušeno GDPR. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Upozorňujeme Vás, že pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Kontakt na správce

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: holik@sclcz.cz či na tel. 737 261 495.

Poslední aktualizace dne 3.5.20019.

 
 

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com